Posts Tagged ‘фотографски процеси’

Смесени форми от набор и клишета

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗРАБОТКАТА НА СМЕСЕНИ ФОРМИ ЗА ВИСОКИЯ ПЕЧАТ  Смесени форми от набор и клишета  Видове илюстрационно свързване. Много често страниците в книгите, списанията и вестниците съдържат не само текст, но и текст и илюстрации. Такива страници се наричат смесени. Илюстрациите могат да бъдат свързани в страницата различно в зависимост от размера им и формата [...]

Принципи на работа на електронногравирния автомат.

Принципи на работа на електронногравирния автомат. На цилиндъра 1 (фиг.44) се закрепва оригиналът, а на цилиндъра 2 – формената пластина. Тънък лъч светлина, който пада от фотоглавата 3 върху оригинала, се отразява от него и попада във фотоелемента, където светлинната енергия се превръща в електрична. При това напрежението на образуващите се токове ще бъде правопропорционално [...]

Изработка на клишета (клишеграфи)

 Изработка на клишета на електронногравирните автомати (клишеграфи) Общи сведения за електронногравирните автомати. Фотохимичният начин за изработка на клишета е многопроцесен и дълъг (фотографиране, копиране, разяждане) и изисква голяма загуба на ръчен труд и различни материали. Използването на електронногравирните автомати напълно решава въпроса за автоматизация на процеса за изработка на клишета. Работата на автомата е основана [...]

Електролитно еднопроцесно разяждане.

Електролитно еднопроцесно разяждане. Електролитно (или анодно) разяждане осъществява в електролити, съдържащи соли на органичните киселини (например натриев цитрат). Киселиноустойчивото копие се поставя като анод в галванична вана. При пропускане на постоянен ток през електролита мяталът от непечатащите елементи се разтваря и те намаляват до необходимата дълбочина. Върхе печатащите елементи се намира втвърден копиран слой, който [...]

Еднопроцесно разяждане на клишето в емулсии.

Еднопроцесно разяждане на клишето в емулсии. Разяждането на клишета в емулсии позволява да се получи необходимият за печатане релеф за една операция без нанасяне на мастило, напудряне със смоли и покриване. Това се постига с използването на специални р а з я ж д а щ и  е м у л с и и, които [...]

Химично разяждане на клишета в киселини.

Химично разяждане на клишета в киселини. Този начин се използва най-широко в полиграфията. Цинковите клишета се разяждат в разтвор от азотната киселина (понякога в смес със солна киселина) с различни концентрации. При това се извършва обикновен химичен процес на разтварянето на метала (цинка). В резултат на реакцията се отделя азотен окис, който веднага реагира с [...]