Posts Tagged ‘ръкописа’

Издаване на книга

Издаване на книга. Издаването на книгата обхваща три основни етапа: а) създаване на литературното произведение (ръкописа) от автора и неговото редактиране; б) подготовка на ръкописа за полиграфическо изпълнение; в) полиграфическо изпълнение на книгата. Създаването на литературното произведение обикновено се предшества от съставяне на тематичен план, след утвърждаването на който издателството подбира автор (или автори) за [...]