Posts Tagged ‘набор’

Коригиране на наборните форми.

Коригиране на наборните форми. Готовата наборна форма трябва да отговаря на всички необходими технически изисквания и точно да съответства на текста на оригинала. В отделните стадии при изработката на формите обаче маже да се появят различни грешки и технически дефекти. Количеството и характерът им зависят от квалификацията на изпълнителите – словослагатели и свързачи, от качеството [...]

Подготовка на наборната форма за печат.

Подготовка на наборната форма за печат. Нареждането на страниците за печат в съответствие с установените формати на хартията на един печатен лист и в зависимост от формата на изданията на книгите и списанията и печатарските машини като правило става, като се нареждат от 8 до 64 страници. Отделно свързаните страници се нареждат във формата, годна [...]

Свързване на наборните страници.

 Свързване на наборните страници и нареждане на печатните форми. Свързване на наборните страници. Елементите на страниците на изданието (основен текст, заглавия, таблици, формули и т.н.) се набират отделно, а след това от тях се съставят страници. Процесът на монтиране на еднакви по формат страници се нарича с в ъ р з в а н е [...]

Наборно-програмиращ апарат

Наборно-програмиращият апарат (фиг.22) се състои от клавиатура, механизми за придвижване на хартиената лента и сметачен механизъм, който изчислява общата широчина на бъдещите наборни букви и слепия материал в реда. На клавиатурата се намират клавиши на главни и редовни букви на три различни шрифта, клавиши за постоянен и променящ се сляп материал, а също и клавиши, [...]

Машинен редоотливен набор

Машинен редоотливен набор. Редоотливният набор се получава на наборните редоотливни машини (линотипи). Руските заводи произвеждат линотипи с различни конструкции и производствени възможности, но те принципно не се отличават една от друга. Редоотливната наборна машина (фиг.17) е сложен и точен полуавтомат. Той има следните основни възли: наборен, отливен и разпределителен апарат и транспортиращи устройства. Наборният апарат [...]

Използване на ръчен набор

Особености на сложните видове набор. Наборът на таблици, изводи, формули, обявления и др. изискват предварително изчисляване на размерите на всички елементи на набора. При това се взимат под внимание размерите на всички букви, линии, сляп наборен материал и други знаци. При такъв набор трябва да се спазват особено точно техническите методи и правила за набора. [...]