Posts Tagged ‘книги’

Издаване на книга

Издаване на книга. Издаването на книгата обхваща три основни етапа: а) създаване на литературното произведение (ръкописа) от автора и неговото редактиране; б) подготовка на ръкописа за полиграфическо изпълнение; в) полиграфическо изпълнение на книгата. Създаването на литературното произведение обикновено се предшества от съставяне на тематичен план, след утвърждаването на който издателството подбира автор (или автори) за [...]

Класификация на полиграфическата продукция

Класификация на полиграфическата продукция. Полиграфическата продукция може да се класифицира по различни признаци. По предназначението си за потребителя тя се дели на следните основни групи: 1)      периодически издания (вестници, списания и др.); 2)      книги и брошури; 3)      акцидентна; 4)      етикетно-опаковъчна; 5)      изобразителна (многоцветна) – плакати, картички и др. За избора на рационален технологичен процес и [...]