Posts Tagged ‘класификация’

Печатарски мастила

Печатарски мастила. Общи сведения за печатарските мастила. П е ч а т а р с к и т е  м а с т и л а  представляват устойчиви смеси със свързващо вещество. П и г м е н т и т е  са прахообразни цветни вещества, неразтворими във вода, в свързващи вещества и други течности. [...]

Класификация на полиграфическата продукция

Класификация на полиграфическата продукция. Полиграфическата продукция може да се класифицира по различни признаци. По предназначението си за потребителя тя се дели на следните основни групи: 1)      периодически издания (вестници, списания и др.); 2)      книги и брошури; 3)      акцидентна; 4)      етикетно-опаковъчна; 5)      изобразителна (многоцветна) – плакати, картички и др. За избора на рационален технологичен процес и [...]