Archive for the ‘Основни етапи в издаването на печатната продукция’ Category

Единици за измерване в полиграфията

Основни единици за измерване, които се използват в полиграфията и издателствата. Типографска система за мерки за дължина. За измерване на печатните форми (главно текстовите) и техните отделни елементи, а също формата на полетата на изданията в полиграфическото производство се използва типографска система за мерки за дължина (типометрия). За основа на тази система за измерване в [...]

Издаване на брошури, списания и др.

Особености при издаването на брошури, списания, вестници и изобразителни материали. Процесите при полиграфическото изпълнение на брошурите се отличават от процесите при изработката на книгите с това, че при брошурите не се използват книговезки работи (изработка  и оформяне на кориците и подлепване на книжните тела с тях). Особеността при издаване на списанията е в това, че [...]

Издаване на книга

Издаване на книга. Издаването на книгата обхваща три основни етапа: а) създаване на литературното произведение (ръкописа) от автора и неговото редактиране; б) подготовка на ръкописа за полиграфическо изпълнение; в) полиграфическо изпълнение на книгата. Създаването на литературното произведение обикновено се предшества от съставяне на тематичен план, след утвърждаването на който издателството подбира автор (или автори) за [...]

Издаването на печатната продукция

1.      Основни етапи в издаването на печатната продукция. Издаването на печатните произведения е сложен и дълъг процес, който се състои от много операции, в чието изпълнение вземат участие много специалисти: автори, редактори, преводачи, рецензенти, коректори, чертожници, художници, инженери-технолози, механици, икономисти, ретушори, фотографи, словослагатели, печатари, книговезци и др. Най-сложно и свързано с изразходване на много труд [...]