Archive for the ‘характеристика на полиграфическата продукция’ Category

Единици за измерване в полиграфията

Основни единици за измерване, които се използват в полиграфията и издателствата. Типографска система за мерки за дължина. За измерване на печатните форми (главно текстовите) и техните отделни елементи, а също формата на полетата на изданията в полиграфическото производство се използва типографска система за мерки за дължина (типометрия). За основа на тази система за измерване в [...]

Издаване на брошури, списания и др.

Особености при издаването на брошури, списания, вестници и изобразителни материали. Процесите при полиграфическото изпълнение на брошурите се отличават от процесите при изработката на книгите с това, че при брошурите не се използват книговезки работи (изработка  и оформяне на кориците и подлепване на книжните тела с тях). Особеността при издаване на списанията е в това, че [...]

Издаване на книга

Издаване на книга. Издаването на книгата обхваща три основни етапа: а) създаване на литературното произведение (ръкописа) от автора и неговото редактиране; б) подготовка на ръкописа за полиграфическо изпълнение; в) полиграфическо изпълнение на книгата. Създаването на литературното произведение обикновено се предшества от съставяне на тематичен план, след утвърждаването на който издателството подбира автор (или автори) за [...]

Издаването на печатната продукция

1.      Основни етапи в издаването на печатната продукция. Издаването на печатните произведения е сложен и дълъг процес, който се състои от много операции, в чието изпълнение вземат участие много специалисти: автори, редактори, преводачи, рецензенти, коректори, чертожници, художници, инженери-технолози, механици, икономисти, ретушори, фотографи, словослагатели, печатари, книговезци и др. Най-сложно и свързано с изразходване на много труд [...]

Вестници и изобразителни материали

Вестник. Това е периодично печатно издание с материали за текущите събития. За титул на вестника служи неговото заглавие, което е поместено отгоре на първа страница. Полето на вестника се състои от текст и илюстрации. Текстът се разполага в колони, броят на които (от четири да осем) зависи от формата на вестника. Карето се намира на [...]

Списание

Списанието е вид от периодични издания, които излизат като правило в строго установени срокове – седмично, на десет дни и т.н. Списанията се отличават от вестниците не само по периодичността на излизане, но и по това, че поместеният в тях материал има обзорен, обобщаващ характер. Конструкцията на списанията в зависимост от тяхното оформяне и обем [...]