Archive for the ‘печатарски мастила’ Category

Печатарски мастила

Печатарски мастила. Общи сведения за печатарските мастила. П е ч а т а р с к и т е  м а с т и л а  представляват устойчиви смеси със свързващо вещество. П и г м е н т и т е  са прахообразни цветни вещества, неразтворими във вода, в свързващи вещества и други течности. [...]