Archive for the ‘полиграфическа продукция’ Category

Книговезки материали

Книговезки материали. Книговезки картон. Картонът по състав на влакната е аналогичен на хартията, но се различава от нея по маса. Той се произвежда във вид на листове или рула с дебелина от 0,75 до 3mm и с маса на 1m2, превишава 240g. За изработката на книжни корици се използват различни видове книговезки картони с различни [...]

Печатарски мастила

Печатарски мастила. Общи сведения за печатарските мастила. П е ч а т а р с к и т е  м а с т и л а  представляват устойчиви смеси със свързващо вещество. П и г м е н т и т е  са прахообразни цветни вещества, неразтворими във вода, в свързващи вещества и други течности. [...]

Печатарски хартии

Печатарски хартии. Основни сведения за хартията. Хартията се състои главно от растителни влакна, обработени и сплетени помежду си. Като основни влакнести полуфабрикати за получаване на хартията се използват влакната на дървото и сламата, дървесната и сламената целулоза, парцалената полумаса. По-здравата и с чиста повърхност хартия се получава от целулоза и особено с добавяне на парцалената [...]

ПОЛИГРАФИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ При изработката на полиграфическата продукция се използват различни материали, от които зависят себестойността и качеството на готовите изделия, а също и технологичният процес. Те се разделят на две основни групи: а) материали, които влизат в състава на готовото полиграфическо изделие – печатарска хартия, печатарски мастила и книговезки материали (картон, книговезки тъкани, конци, лепилни [...]

Единици за измерване в полиграфията

Основни единици за измерване, които се използват в полиграфията и издателствата. Типографска система за мерки за дължина. За измерване на печатните форми (главно текстовите) и техните отделни елементи, а също формата на полетата на изданията в полиграфическото производство се използва типографска система за мерки за дължина (типометрия). За основа на тази система за измерване в [...]

Издаване на брошури, списания и др.

Особености при издаването на брошури, списания, вестници и изобразителни материали. Процесите при полиграфическото изпълнение на брошурите се отличават от процесите при изработката на книгите с това, че при брошурите не се използват книговезки работи (изработка  и оформяне на кориците и подлепване на книжните тела с тях). Особеността при издаване на списанията е в това, че [...]