Archive for the ‘Офсетови форми по електрофотографски начин’ Category

Изработка на електрофотографски офсетови печатни форми.

Изработка на електрофотографски офсетови печатни форми. В полиграфията електрофотографията се използва главно за получаване на офсетови печатни форми с малък формат. Технологията за изработка на тези форми се състои от следните процеси: Подготовка на светлочувствителната пластина. Върху метална, напримар алуминиева, пластина, се нанася много тънък слой от селен или друг фотополупроводник. Пластината се сенсибилизира (фиг.64а), [...]

Офсетови форми по електрофотографски начин

Офсетови форми, получени по електрофотографски начин Същност на електрофотографията. Е л е к т р о г р а ф и я се нарича процесът на получаване на изображение върху повърхност, чиито електрични свойства се изменят в зависимост от количеството светлинна енергия, паднала върху нея. За разлика от обикновената фотография електрофотографията е основана не на [...]