Archive for the ‘Изработка на форми за дълбок печат’ Category

Изработка на форми без използването на пигментова хартия.

Изработка на форми без използването на пигментова хартия. Пигментавото хартия внася в технологията за изработка на форми много особености, които затрудняват нормализацията на процеса. По тази причина бяха разработени редица начини за изработка на форми за дълбок печат без използване на пигментова хартия. Така например някои начини предвиждат непостредствено експониране на щрихови (текстови) и растерови [...]

Разяждане на формата за дълбок печат

Разяждане на формата. След проявяването копието се подлага на разяждане с воден разтвор на ж е л е з е н  т р и х л о р и д. То представлява сложен физико-химичен процес. Основната особеност на разяждането на формите за дълбок печат за разлика от разяждането на формите за висок печат се състои [...]

Получаване на копие върху формения цилиндър.

Получаване на копие върху формения цилиндър. За да се получат при разяждането (ецването –бел.пр.) вдлъбнати на различна дълбочина печатащи елементи, необходимо е да се образува различна по височина изображение от втвърден колоид (желатин) върху повърхността на формения цилиндър. То не може да се получи чрез непосредствено копиране на диапозитивите върху повърхността на цилиндъра. Това може [...]

Изработка на форми за дълбок печат по фотохимичен начин.

Изработка на форми за дълбок печат по фотохимичен начин. Изработка на диапозитивите и монтажът им. В зависимост от характера на изданието за изработка на форми за дълбок печат се използват полутонови и щрихови диапозитиви на илюстрации, както и текстови диапозитиви. Процесът на изработка на щрихови и текстови диапозитиви по нищо не се различава от този [...]

Различни начини за изработка на печатните форми.

Различни начини за изработка на печатните форми. В зависимост от характера на пренасянето на изображението върху повърхността на подготвения материал и вдлъбнатините на печатащите елементи формите за дълбок печат могат да се изработят по фотохимичен или електронногравирен начин. Ф о т о х и м и ч н и я т н а ч и [...]