Archive for the ‘свързване на наборните страници’ Category

Подготовка на наборната форма за печат.

Подготовка на наборната форма за печат. Нареждането на страниците за печат в съответствие с установените формати на хартията на един печатен лист и в зависимост от формата на изданията на книгите и списанията и печатарските машини като правило става, като се нареждат от 8 до 64 страници. Отделно свързаните страници се нареждат във формата, годна [...]

Свързване на наборните страници.

 Свързване на наборните страници и нареждане на печатните форми. Свързване на наборните страници. Елементите на страниците на изданието (основен текст, заглавия, таблици, формули и т.н.) се набират отделно, а след това от тях се съставят страници. Процесът на монтиране на еднакви по формат страници се нарича с в ъ р з в а н е [...]