Archive for the ‘машинен и автоматизиран набор’ Category

Използване на машинния и автоматизирания набор.

Използване на машинния и автоматизирания набор. Използването на едни или други наборно-отливни машини се определя преди всичко от характера (сложността) на оригинала, сроковете за издаване на продукцията и икономическите фактори. От големия брой работещи в руските предприятия наборни машини редоотливните заемат водещо място както по численост, така и по обем на произведената продукция. Те са [...]

Наборно-програмиращ апарат

Наборно-програмиращият апарат (фиг.22) се състои от клавиатура, механизми за придвижване на хартиената лента и сметачен механизъм, който изчислява общата широчина на бъдещите наборни букви и слепия материал в реда. На клавиатурата се намират клавиши на главни и редовни букви на три различни шрифта, клавиши за постоянен и променящ се сляп материал, а също и клавиши, [...]

Редоотливен автоматизиран набор.

Редоотливен автоматизиран набор. В последно време започват да се използват редоотливни наборни машини-автомати, управлявани от кодиран оригинал във вид на перфорирана лента. Те се произвеждат от руското машиностроене с комплект спомагателни устройства. В комплекта влизат: наборен редоотливен автомат (Н-10), наборно-програмиращ апарат (НПУ), апарат за автоматично управление (УПС), програмо-предаващ апарат (ТР-6-58), приемо-програмиращ апарат (РП-6-58). Н а [...]

Машинен редоотливен набор

Машинен редоотливен набор. Редоотливният набор се получава на наборните редоотливни машини (линотипи). Руските заводи произвеждат линотипи с различни конструкции и производствени възможности, но те принципно не се отличават една от друга. Редоотливната наборна машина (фиг.17) е сложен и точен полуавтомат. Той има следните основни възли: наборен, отливен и разпределителен апарат и транспортиращи устройства. Наборният апарат [...]

Машинен и автоматизиран набор.

Машинен и автоматизиран набор.  Машинният и автоматизираният набор се осъществяват на наборни машини. Те се делят на две основни групи: а) наборно-отливни, в които се извършват наборните и отливните процеси; б) възпроизвеждащи текст по пътя на фотографирането – фотонаборни, или по пътя на печатането – наборно-печатащи. На машините от първата група се изработват главно форми [...]