Archive for the ‘коригиране на наборните форми’ Category

Коригиране на наборните форми.

Коригиране на наборните форми. Готовата наборна форма трябва да отговаря на всички необходими технически изисквания и точно да съответства на текста на оригинала. В отделните стадии при изработката на формите обаче маже да се появят различни грешки и технически дефекти. Количеството и характерът им зависят от квалификацията на изпълнителите – словослагатели и свързачи, от качеството [...]