Archive for the ‘текстови наборни форми’ Category

Коригиране на наборните форми.

Коригиране на наборните форми. Готовата наборна форма трябва да отговаря на всички необходими технически изисквания и точно да съответства на текста на оригинала. В отделните стадии при изработката на формите обаче маже да се появят различни грешки и технически дефекти. Количеството и характерът им зависят от квалификацията на изпълнителите – словослагатели и свързачи, от качеството [...]

Подготовка на наборната форма за печат.

Подготовка на наборната форма за печат. Нареждането на страниците за печат в съответствие с установените формати на хартията на един печатен лист и в зависимост от формата на изданията на книгите и списанията и печатарските машини като правило става, като се нареждат от 8 до 64 страници. Отделно свързаните страници се нареждат във формата, годна [...]

Свързване на наборните страници.

 Свързване на наборните страници и нареждане на печатните форми. Свързване на наборните страници. Елементите на страниците на изданието (основен текст, заглавия, таблици, формули и т.н.) се набират отделно, а след това от тях се съставят страници. Процесът на монтиране на еднакви по формат страници се нарича с в ъ р з в а н е [...]

Използване на машинния и автоматизирания набор.

Използване на машинния и автоматизирания набор. Използването на едни или други наборно-отливни машини се определя преди всичко от характера (сложността) на оригинала, сроковете за издаване на продукцията и икономическите фактори. От големия брой работещи в руските предприятия наборни машини редоотливните заемат водещо място както по численост, така и по обем на произведената продукция. Те са [...]

Наборно-програмиращ апарат

Наборно-програмиращият апарат (фиг.22) се състои от клавиатура, механизми за придвижване на хартиената лента и сметачен механизъм, който изчислява общата широчина на бъдещите наборни букви и слепия материал в реда. На клавиатурата се намират клавиши на главни и редовни букви на три различни шрифта, клавиши за постоянен и променящ се сляп материал, а също и клавиши, [...]

Редоотливен автоматизиран набор.

Редоотливен автоматизиран набор. В последно време започват да се използват редоотливни наборни машини-автомати, управлявани от кодиран оригинал във вид на перфорирана лента. Те се произвеждат от руското машиностроене с комплект спомагателни устройства. В комплекта влизат: наборен редоотливен автомат (Н-10), наборно-програмиращ апарат (НПУ), апарат за автоматично управление (УПС), програмо-предаващ апарат (ТР-6-58), приемо-програмиращ апарат (РП-6-58). Н а [...]