Archive for the ‘изработка на стереотипите’ Category

Пластмасови и гумени стереотипи.

Пластмасови и гумени стереотипи. Пластмасовите стереотипи се пресоват от листове т е р м о п л а с т и ч н а  м а с а (полихлорвинил и винипласт) на преси с нагряване на долната и охлаждане на горната площ. Пресоването се извършва в специални пресформи, състоящи се от две метални пластини и [...]

Галванопластични стереотипи.

Галванопластични стереотипи. Изработката на галваностереотипа започва с електролиза, която се извършва в специални г а л в а н и ч н и  в а н и (фиг.54). Ваните са с устройства за филтриране и смесване на електролита, нагряване или охлаждане, пропускане на прав ток към електродите със съответни контролноизмервателни уреди. В процеса на електролизата [...]

Изработка на стереотипите

Изработка на стереотипите.  Отлети стереотипи. Отлетите стереотипи се изработват посредством отливане на разтопена сплав 4 (фиг.52) в метална отливна разглобяема форма (калъп) с посатвена в нея картонена матрица 3. При отливане на плоските стереотипи (фиг.52а) металната форма се състои от две плочи 1 и 2, а при отливане на кръгли стереотипи (фиг.52б) – от вдлъбната [...]