Archive for the ‘фотографиране на щрихови оригинали’ Category

Фотографиране на тонови оригинали.

Фотографиране на тонови оригинали. Основната особеност при фотографирането на тоновите оригинали (за изработката на клишета) е разкъсването на тоновете на изображението на микрощрихови елементи (точки). Затова тоновият оригинал се фотографира през специално оптично приспособление, наречено р а с т е р (от лат. rastum – решетка). Растерите в зависимост от изработката и използването им са [...]

Фотографиране на щрихови оригинали.

Фотографиране на щрихови оригинали. Оригиналът (или група оригинали) се поставя в средата на оригиналодържателя (екрана) на апарата и се вклъчват източниците на светлина. Като се преместват определени механизми на апарата (например рамката на матовото стъкло и оригиналодържателят), в центъра на матовото стъкло се получава рязко оптично изображение на дадения формат. След това обективат се затваря [...]

Фототехнически филми.

Фототехнически филми. За изработката на негативи и диапозитиви в репродукционната фотография се използват специални фототехнически филми  – листови и ролкови, с различни свойства. В зависимост от контрастността им филмите могат да бъдат меки, нормални и контрастни, в зависимост от светлочувствителността – -несенсибилизирани, чувствителни към синьовиолетовите лъчи, и сенсибилизирани, т.е. с допълнително повишена чувствителност към други [...]

Фоторепродукционни апарати.

Фотографиране на щрихови и тонови оригинали Фоторепродукционни апарати. Процесът на получаване на негативите (а също и диапозитивите) при изработката на печатни форми се нарича р е п р о д у к ц и о н н а * фотография. *Репродукция – от лат. Re –отново, +produktio – произвадение производство. Използваните за тази цел апарати [...]